All Japan Junior & Mixed Nationals

All Japan Junior & Mixed Nationals Image

Gamagori, Japan, November 14, 2021. Final results after 4 races (1 discard)

Mixed Nationals:

  1. Hideki Nishimura & Rion Shinohara, 7
  2. Ai Yoshida & Yuichi Hamada, 14
  3. Junichiro Shiraishi & Egao Sunaga, 19
  4. Yasushi Kondo & Hiroka Kondo, 20
  5. Mitsugu Nakajima & Nagatomi Yuki, 15

Junior Nationals:

  1. Kojiro Naiki & Kazuma Sasaki, 10
  2. Takaki Shiraishi & Genki Kawasaki, 26
  3. Itaru Hirohara & Ko Miyazaki, 26
  4. Rikuta Hattori & Kensuke Aoyagi, 32
  5. Jim Nanno & Tomoki Kanesaka, 36

Share

0 comments

Leave a reply

Your email address will not be published. Your comment will be revised by the site if needed.